วิสัยทัศน์........พ.ต.ท.ฐกร    โสภิตกุล  รอง ผกก.หน.สภ.ต.เพนียด  โทร. 036-653119

Home

ประวัติสถาน

สายการบังคับบัญชา

พื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

วิสัยทัศน

คณะ กต.ตร.สภ.ฯ

เข้าระบบ รับ - ส่งหนังสือ

ห้องสมุดกฏหมาย ตร.

 13   ตุลาคม

คำแนะนำการป้องกันอาชญากรรม

คำแนะนำไปติดต่อสถานีตำรวจ


หัวหน้าสถานี

 

พ.ต.ท.ฐกร  โสภิตกุล
รอง ผกก.หน.สภ.ต.เพนียด

กองทุนบำเหน็จบำนาญฯ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

เช็คความเร็วอินเตอร์เน็ต

ตรวจสอบโทรศัพท์

 

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

รวมลิงค์ที่น่าสนใจค้นหาข้อมูล

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

" สถานีตำรวจภูธตำบลเพนียด เป็นหน่วยงานที่ประชาชนและหน่วยงานอื่นให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และศรัทธา ถือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและนำในการเปลี่ยนแปลง "


พันธกิจ
               สภ.ต.เพนียด ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางและเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามภารกิจหลักของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 1. มุ่งรักษาและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. รักษาความสงบเรียบร้อยมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 3. มุ่งบริการที่ดีและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 4. มุ่งขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
 5. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
 6. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาองค์การและการบริหาร

ยุทธศาสตร์

 1. ด้านความมั่นคง
 2. การควบคุมอาชญากรรม
 3. การอำนวยความยุติธรรม
 4. การควบคุมและจัดการจราจร
 5. การบริการประชาชนและการให้บริการที่ดี
 6. การบริหารและการพัฒนา
 7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 8. การทำสงครามกับการทุจริตคอรัปชั่น

ภารกิจของ สภ.ต.เพนียด
       สภ.ต.เพนียด ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในหน้าที่ตำรวจ ที่ได้รับ
      มอบหมายอัน ได้แก่

 • การรักษาความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 • รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
 • การให้ความคุ้มครองในสิทธิ เสรีภาพตามกฎหมายแก่ประชาชน
 • การบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัย และมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น
 • การแก้ปัญหาจราจร และการอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชน
 • และภารกิจสำคัญอีกภารกิจหนึ่ง ก็คือการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลได้แก่การแก้ปัญหายาเสพติด, การจัดระเบียบสังคม, การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นการพิทักษ์สิทธิของเด็กและสตรี