logo panaet.jpg

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์....สถานีตำรวจภูธรตำบลเพนียด  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี  โดย.... พ.ต.ท.ฐกร    โสภิตกุล  รอง ผกก.หน.สภ.ต.เพนียด  โทร. 036-653119

Home

ประวัติสถานี

สายการบังคับบัญชา

พื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

คณะ กต.ตร.สภ.ฯ

เข้าระบบ รับ - ส่งหนังสือ

สถานภาพอาชญากรรม

การจัดเวรปฏิบัติหน้าที่     

คำแนะนำการป้องกันอาชญากรรม

คำแนะนำไปติดต่อสถานีตำรวจ


หัวหน้าสถานี

 

พ.ต.ท.ฐกร  โสภิตกุล

รอง ผกก.หน.สภ.ต.เพนียด

กองทุนบำเหน็จบำนาญฯ

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

รวมลิงค์ที่น่าสนใจค้นหาข้อมูล

 

จำนวนผู้เข้าชม

     


คุณวุฒิ
       -    มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (2517-2521) รุ่น 93 (97 เดิม)
       -    ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2522-2526) รุ่น 10
ประวัติรับราชการ   ตั้งแต่ รองสารวัตรครั้งแรก จนถึงปัจจุบัน
       1.   1 ก.พ.2528  รองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอทุ่งฝน จว.อุดรธานี
             ตามคำสั่งกรมตำรวจที่ 114/2528  ลง  28  ม.ค.2528
       2.   16 ธ.ค.2531  รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอนครหลวง
             จว.พระนครศรีอยุธยา
             ตามคำสั่งกรมตำรวจที่  1523/2531  ลง  9 ธ.ค.2531
       3.   16 พ.ค.2534  รองสารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด จว.นนทบุรี
             คำสั่งกองบังคับการตำรวจภูธรภาค 1 ที่ 92/2534 ลง 26 เม.ย.2534
       4.   16 ก.ย.2537  รองสารวัตรงาน 1 ฝ่าย 1 กองตรวจคนเข้าเมือง 2
             ตามคำสั่งกรมตำรวจที่ 1084/2537  ลง 2 ก.ย.2537
       5.   1 ก.พ.2538  สารวัตรวิทยาการจังหวัดกาญจนบุรี
             ตามคำสั่งกรมตำรวจที่ 64/2538  ลง  20  มกราคม  2538
       6.   1 เม.ย.2541  พนักงานสอบสวน(สบ 2) สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง
             จว.นนทบุรี  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่  474/2541  ลง  31  มี.ค.2541
       7.   16 มี.ค.2543  พนักงานสอบสวน(สบ 2) สถานีตำรวจภูธรตำบลปากคลองรังสิต
             จว.ปทุมธานี
             คำสั่งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ที่ 49/2543 ลง 8 มี.ค.2543
       8.   16 พ.ย.2543  สารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลโคกสลุง จว.ลพบุรี
             คำสั่งกองบัญชาการตำรวจภููธรภาค 1 ที่ 310/2543  ลง 8 พ.ย.2543
       9.   10 ส.ค.2545  รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลม่วงค่อม จว.ลพบุรี
             คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ที่ 210/2545  ลง  2  ส.ค.2545

 

ผลงานและการปฏิบัติราชการ
ลำดับผลงาน
       1.    ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
              กรณี ร่วมกับพวกจับกุมคนร้ายโจรกรรมทางน้ำได้พร้อมของกลางจำนวนมาก
              เมื่อ 28 ส.ค.2534
       2.    ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก ตำรวจภูธรภาค 1
              กรณีเป็นข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คดีพยายามวาง-
              เพลิง เมื่อ 12 มิ.ย.2544
       3.    ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก ตำรวจภูธรภาค 1
              กรณีเป็นข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              คดีพยายามฆ่าผู้อื่น  เมื่อ14 ส.ค.2544
       4.    ปี พ.ศ.2544  ได้ร่วมกับข้าราชการตำรวจ สภ.ต.โคกสลุง พัฒนาสถานีซึ่งชำรุด
              ทรุดโทรม จัดสร้างลานกีฬาและสนามฝึกซ้อมตำรวจ สนามฟุตบอล สวนหย่อม
              จนสวยงามได้รับการยอมรับจากประชาชนและหน่วยงานข้างเคียง
       5.    21 มี.ค.2546  ได้จัดฝึกอบรมประชาชนเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจเป็น
              สายตรวจตำรวจชุมชนในพื้นที่ 5 ตำบล 38 หมู่บ้าน จำนวน 738 คน
              สามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม,อำนวยความสะดวก
              การจราจร,งานการข่าวและการประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติ
              งานของตำรวจให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจจนได้รับความร่วมมือจาก
              ประชาชนเป็นอย่างดี
       6.    ไ้ด้วางนโยบายและกรอบแนวทางให้ชุดชุมชนสัมพันธ์ปฏิบัติงานร่วมกับสายตรวจ
              ตำรวจชุมชนที่ได้จัดฝึกอบรม  และออกปฏิบัติงานในพื้นที่จนได้รับรางวัล ตำรวจ
              ชุดชุมชนสัมพันธ์ดีเด่นที่ 2 ของตำรวจภูธรภาค 1 ประจำปี 2546
       7.    21 มี.ค.2547  ได้จัดฝึกอบรมทบทวน และเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับ
              ประชาชน เข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจเป็นสายตรวจตำรวจชุมชนในพื้นที่
              5 ตำบล 38 หมู่บ้าน จำนวน 544 คน สามารถปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปราม
              อาชญากรรม,อำนวยความสะดวกการจราจร,งานการข่าว และการประชาสัมพันธ์
              ชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานของตำรวจให้ประชาชนรับทราบ และเข้าใจ
              จนได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี และได้รับความร่วมมือ
              และสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเห็นผลการปฏิบัติและยอมรับ
              การปฏิบัติงานของตำรวจและสายตรวจชุมชน
       8.    ควบคุมกำกับดูแล สนับสนุนการฝึกของข้าราชการตำรวจ จนกระทั่งได้รับรางวัล
              ชนะเลิศการฝึกดีเด่น ในระดับรองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี ของตำรวจภูธร-
              จังหวัดลพบุรี และของตำรวจภูธรภาค 1 ประจำปี 2547
       9.    ได้รับประกาศเกียรติคุณ กรณีเป็นข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกัน
              ยาเสพติดดีเด่นที่ 2 ของตำรวจภูธรภาค 1 เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2547
      10.   ควบคุมกำกับดูแลและได้วางนโยบายและกรอบแนวทางให้ชุดชุมชนสัมพันธ์
              ปฏิบัติงานร่วมกับสายตรวจตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่นที่ 1 ของ ตร.ภ.1
              ประจำปี 2547
      11.   ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลพบุรี
              ประจำปี 2547
      12.   ควบคุมกำกับดูแล สนับสนุนการฝึกของข้าราชการตำรวจ จนกระทั่งได้รับรางวัล
              การฝึกดีเด่น อันดับที่ 3 ในระดับรองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี ของ ภ.1
              ประจำปี 2548
       13.  ควบคุมกำกับดูแล สนับสนุนการฝึกของข้าราชการตำรวจ จนกระทั่งได้รับรางวัล
              การฝึกดีเด่น อันดับที่ 1 ในระดับรองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี ของ ภ.1
              ประจำปี 2549 

                             


                                                          

 

       

 

 

webmaster  พ.ต.ท.ฐกร  โสภิตกุล email : [email protected]
ผู้ดูแลเว็บไซต์  
ส.ต.อ.ยศกร   ชัยศร   email: ta-naet@hotmail.comโทร.086-6249561