logo panaet.jpg

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์....สถานีตำรวจภูธรตำบลเพนียด  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี  โดย.... พ.ต.ท.ฐกร    โสภิตกุล  รอง ผกก.หน.สภ.ต.เพนียด  โทร. 036-653119

Home

ประวัติสถานี

สายการบังคับบัญชา

พื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

คณะ กต.ตร.สภ.ฯ

เข้าระบบ รับ - ส่งหนังสือ

สถานภาพอาชญากรรม

การจัดเวรปฏิบัติหน้าที่     

คำแนะนำการป้องกันอาชญากรรม

คำแนะนำไปติดต่อสถานีตำรวจ


หัวหน้าสถานี

 

พ.ต.ท.ฐกร  โสภิตกุล
รอง ผกก.หน.สภ.ต.เพนียด

กองทุนบำเหน็จบำนาญฯ

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

รวมลิงค์ที่น่าสนใจค้นหาข้อมูล

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

webmaster  พ.ต.ท.ฐกร  โสภิตกุล email : [email protected]
ผู้ดูแลเว็บไซต์  
ส.ต.อ.ยศกร   ชัยศร   email: [email protected] โทร.086-6249561

 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  

1. นายวิวัทย์ ธนทรัพย์ไพโรจน์ ประธานกรรมการ
2. พ.ต.ท.ฐกร โสภิตกุล รองประธานกรรมการ
3. พ.ต.ท.ยุทธศิลป์ คัตตะพันธ์ กรรมการ
4. พ.ต.ท.สำราญ วงศ์จันทร์ กรรมการ
5. พ.ต.ท.ประดับ สายสกลเดช กรรมการ
6. ร.ต.ต.ธนพล นาถนิติธาดา กรรมการ
7. นายมนัส รัตนบุญเกตุ กรรมการ
8. นายนรินทร์ คลังผา กรรมการ
9. ด.ต.ธันวา รัตนคำดา กรรมการ
10. นางทัศนาพินิจ สมจิตร กรรมการ
11. นางนิตยา ชาวเหนือ กรรมการ
12. นางสินาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
13. นายชอน ทองมาเต็ม กรรมการ
14. นายมา เรียงสันเทียะ กรรมการ
15. นายเคี้ยง ทองสุขดี กรรมการ
16. นายทนาย จิตรเฉย กรรมการ
17. ร.ต.ต.หลักชัย แสงคล้อย กรรมการ
18. นายเอกชัย พัวพานิชย์ กรรมการ
19. นายปรีชา โพพันธ์ กรรมการ
20. ร.ต.อ.ชูวิทย์ เหมือดไธสง เลขานุการ
21. ด.ต.ฤทธิพล ชาวเหนือ ผู้ช่วยเลขานุการ
22. ส.ต.อ.ยศกร ชัยศร ผู้ช่วยเลขานุการ